Приют за бездомни кучета Animal SOS BURGAS
Проекти на приюта
Клуб Animal Kids
pobeda_logo
crazy-dog-day-062
Статистика

postheadericon Какво трябва да знаем, когато си вземем куче

I.Нормативна уредба:

1.Закон за ветеринарно-медицинската дейност
2.Закон за защита на животните
3.Наредба № 39 / 01.12.2008 г. за условията за отглеждане на животните компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености
4.Наредба № 41 / 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат,развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни
5.Наказателен кодекс

II.Основни правила при отглеждането на животни като домашни любимци/служебни кучета или пазачи

Всеки, който си вземе за отлеждане или се грижи за животно в домашни условия или като служебно куче, е отговорен за неговото здравословно състояние.(чл. 6 от Наредба № 39)


На кучето трябва да бъдат осигурени (чл. 7 от Наредба №39) :
  1. условията (необходимото пространство, оборудвано, осветено и с добра вентилация и отопление) , грижите и вниманието, храната, движение, съобразени с неговия вид, порода, възраст и физиологично състояние;
   2. ветеринарномедицинско обслужване ( ваксинации веднъж годишно и вътрешно и външно обезпаразитяване) и при необходимост;
      3. да се избягва раждането на нежелани малки чрез профилактика или кастрация;
      4. отглеждането на животното да е при условия и начин, които не формират агресивно поведение.

На кучета, които се гледат на открито, се осигурява подслон или къщичка, които ги защитават от неблагоприятните атмосферни условия ( чл.33, ал.3 от ЗЗЖ).

На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява минимум 5 метра тел за свободно движение, както и ежедневна разходка (чл. 33, ал. 4 от ЗЗЖ ).

Забранява се нехуманното и жестоко отношение към животните(чл. 6 от ЗЗЖ):
   1. причиняване на болка,страдание, страх;
   2. всяко действие или бездействие, причиняващо продължително или повтарящо се страдание на животното, или трайно увреждане на здравето му или стрес;
   3. излагане на животните на температурни и други неблагоприятни атмосферни условия, ограничаване на свободното им движение, причиняващо болка, страдание, увреждане, стрес;
    4. изоставяне на животни;
    5. купиране на ушите и опашката;

Забранява се проявата на особена жестокост  към животните (чл. 10 от ЗЗЖ):
    1. Умишленото причинаване на смърт на животни;
    2.  Умишленото причиняване на тежко и трайно увреждане на животни;
    3.  Организирането боеве с животни ( НК);
    4.  Стрелбата по безстопанствени животни.

Стопанинът е длъжен:
    1. Да регистрира кучето в Общината в 7-дневен срок от придобиването му, а малки кученца – след навършване  на 4-месечна възраст ( чл.174 от ЗВМД);
     2. В 7-дневен срок от промяна на адреса, собственоста, или при смърт на кучето собственикът уведомява съответната РВМС (чл.37, ал. 4 от ЗЗЖ );
     3. Да заплаща такса Куче към Общината, от която са освободени кастрираните, служебните, ловните кучета и тези на инвалиди.( чл.35. ал.5 и чл.36, ал. 2 от ЗЗЖ);
     4. Да  вземе мерки животното да не напуска само мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост и на обществени места; да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето; да не се нарушава спокойствието и хигиената на членовете на етажната собственост ( чл.35 ал. 1,ал.2, ал.3 от ЗЗЖ);
      5. Да почисти мястото след тоалет на кучето (чл.8, ал.2.т.1в от Наредба № 39 / 01.12.2008 г.);
      6. Да води винаги и навсякъде кучето само на повод и с намордник, ако е агресивно (чл.8, ал.2, т.1.а от Наредба № 39 / 01.12.2010 г.)

Не могат да се отглеждат кучета и котки в жилища в сграда – етажна собственост, на площ по-малка от :
1. за куче:                                                                 2. за котка: мин. 6  кв. м.
 - малки породи до 10 кг. – мин. 6 кв.м.;               
 - за средни породи до 25 кг. – мин. 8 кв.м.;
 - за големи породи над 25 кг. – мин.10 кв.м.
Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището (чл.34,ал.1,ал.2 от ЗЗЖ).

Законови разпоредби, касаещи отглеждането на кучета

( компаньони, кучета за служебни, ловни и други цели )

Българското законодателство третира отглеждането на кучета като компаньони, кучета за служебни, ловни или други цели, в два закона:

Закон за ветеринарномедицинската дейност (в сила от 02.05.2006г., ДВ.бр.87 от 01.11.2005 г.) и

- Закон за защита на животните (в сила от 31.01.2008 г., ДВ.бр.13 от 08.02.2008 г.

Собствениците на кучета са длъжни:

* Да ги отглеждат при спазване на изискванията на ЗЗЖ и ЗВД ( чл.33 от ЗЗЖ ) - да осигурят:

1. условията и грижите, необходими за възраста, породата и здравословното състояние на кучето;

2. пространство за настаняване, отговарящо на физиологичните и поведенчески особености на кучето;

3. необходимите количества подходяща храна и вода, които да го поддържат в добро здравословно състояние;

4. ветеринарномедицинско обслужване;

5. да не формира агресивно поведение у животното;

6. да спазва изискванията за защита и хуманно отношение към животните.

* Чл. 34 от ЗЗЖ: 1.Не могат да се отглеждат кучета в жилища-етажна собственост на площ по-малка от:

а) до 10 кг. – 6 кв.м.;

б) до 25 кг. – мин.8 кв.м;

в) над 25 кг. – мин. 10 кв.м.;

2. На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка, които ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия.

3. На кучета, които се отглеждат предимно вързани,се осигурява 5 м. проволка за свободно движение , както и ежедневна разходка.

* Чл.35 от ЗЗЖ:

1. Собственикът на животно-компаньон взима мерки да не допуска кучето само да да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.

2. Собственикът е длъжен да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващиживота или здравето на хора и животни. (чл.172, ал.2 от ЗВД)

* Чл.36 от ЗЗЖ и чл.172, ал.3 от ЗВД: Собствениците на кучета осигуряват стерилизацията им, освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги предоставят на нови собственици.

Собствениците на кучета са длъжни:

* Чл. 172, ал. 1 от ЗВД:

1. Да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;

2. Да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни.

*  Чл. 173 от ЗВД:

1. При извеждане на кучето да носят ветеринаромедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;

2. Ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;

*  Чл. 174 от ЗВД:

1. Собствениците на кучета, навършили 6-седмечна възраст, ги представат на ветеринарен лекарза издаване на поспорт, ваксинация и обезпаразитяване;

2.При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът рагистрира кучето при ветеринарен лекар като представя документ за платена такса по чл. 175, ал.1;

3. При регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя татуировка или микрочип за идентификация на животното;

* Чл. 175 от ЗВД:

1.За притежание на куче ежегодно се плаща такса по Закона за местните данъци и такси;

2. Освобождават се от такси собствениците на :

- кучета на инвалиди,

- служебни кучета в организации на бюджетна издръжка;

- кастрирани кучета;

- ловни кучета.

* Чл. 37, ал. 4 от ЗЗЖ: В 7-дневен срок от промяната на адреса, собственоста или при смърт на кучето собственикът уведомява съответната РВМС;

* Чл. 11 от ЗЗЖ-ал.2 Когато собсвеникът на животно не може да полага грижи за него, го предава в приют, спасителен център, друг животновъден обект или на нов собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологическите и поведенческите му особености.

*  Чл. 177 от ЗВД: Забранява се:

3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета – и без намордник;

4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци;

* Чл. 6 от ЗЗЖ:

1) Забранява се проявата на нехуманно отношение към животните.

2) За нехуманно отношение към животните се смята причиняване на болка или страдание на животно или предизвикване на силен страх.

* Чл. 7 от ЗЗЖ:

1) Забранява се проявата на жестокост към животните.

2) За жестокост се смятат:

1. всяко действие или бездействие, което причинява продължително или повтарящо се страдание на животното, или трайно увреждане на здравето му или стрес;

4. увеличаване на агресивността на животните чрез селекция или обучение в агресивност към други хора и животни;

8. принуждаване на животни към усилия, които им причиняват болка, страдание, уврежнане или стрес;

9. излагане на животни на температурни или други неблагоприятни атмосферни условия, недостиг на кислород или ограничаване на свободното им движение, които им причиняват болка, страдание, увреждане или стрес;

10. изоставяне на животни;

12. лишаване на животните от почивка;

13. подлагане на физическо натоварване на болни, наранени или стресирани животни.

19. купиране на ушите и опашките с цел промяна на външния вид на животните;

22. извършване на пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и да е начин, пряко или коствено, на насилие към животни.

* Чл. 10 от ЗЗЖ:

1) Забранява се проявата на особена жестокост към животните.

2) За особена жестокост се смятат:

1. умишленото причиняване на смърт на животни;

2. умишленото причиняване на тежко и трайно увреждане на животни;

3. организирането на боеве с животни;

4. стрелбата по безстопанствени животни, опитомени животни или животни в плен и диви животни ( с изкл. на Разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за биологичното равновесие)

К О Н Т Р О Л

*  Чл. 178 от ЗВД: Кметовете на общини, райони и кметства организират контрола за спазване изискванията по чл.172, т.1 и 2, чл.173, т.1 и чл.177, т.3 и 4.

Чл. 59 от ЗЗЖ:

1)Контролът по този закон се осъществява от министъра на земеделието и продоволствието чрез НВМС.

3) Органите на местната власт осъществават контрол:

1. за изоставяне на животни на територията на общината;

2. за идентификация и регистрация на кучетата;

* Чл.60 от ЗЗЖ:

1) Контролните органи имат право:

1. да установят самоличноста на собственика на животни;

2. Да влизат след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими имоти и транспортни средства, където се отглеждат животни или си предполага, че се отглеждат или третират животни.

3. Собствениците на имоти са длъжни да осигуряват достъп до обектите и за оказване на неотложна помощ на животно, което е застрашено със смърт или тежко увреждане на здравето.

Административно наказателни разпоредби:

* Чл. 426 от ЗВД: Който не изпълни задължение по чл.172, т.1 или 2, се наказва с глоба в размер 50 лв. и животното може да се отнеме в полза на държавата.

* Чл. 428 от ЗВД: Който наруши забраната по чл. 177, ал.1,т.4 или 4, се наказва с глоба в размер 100 лв. и животното може да се отнеме в полза на държавата.

* Чл. 429 от ЗВД: Собственик на куче, който наруши изискванията по чл. 174, се наказва с глоба 20 лв.

* Чл.62 от ЗЗЖ:

1) Който прояви особена жестокост към животно по смисъла на чл. 10, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

2) Когато деянието е извършено спрямо собствено животно, то се отнема в полза на държавата.

4) Когато нарушението по ал.1 и ал.3 е извършено повторно, глобата е от 1000 до 2000 лв., освен ако деянието на представлява престъпление.

* Чл. 66 от ЗЗЖ: Който допуска проявата на нехуманно отношение, жестокост или окобена жестокост от лице, което е под негов контрол, се наказва с глоба от 50 до 250 лв., а при повторно нарушение- с глоба от 250 до 500 лв.

ОБЩИНА    НЕСЕБЪР

РЕГИСТРАЦИЯ  НА  КУЧЕ

Собствениците на кучета в в Община Несебър регистрират животните си в 7-дневен срок след навършването на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок след придобиването на куче навършило тази възраст (чл.174 от ЗВД).

В 7-дневен срок от промяната на адреса, на собствеността или при смърт на кучето собственикът уведомява РВМС.

Адрес за регистрация:

Гр. Несебър, Община Несебър, офис №1

Ул. “Еделвайс” № 10

Представя се ветеринарномедицинския паспорт на кучето с нанесени:

- данни за кучето;

- номер на чипа или татуировката;

- ваксина срещу бяс;

- вътрешно и външно обезпаразитяване;

- кастрация ( ако кучето е кастрирано);

- документ за заплатена такса за кучето;

Задължителната такса за кучето се заплаща в отдел “ Местни данъци и такси “ на община Несебър.

Ако кучето е кастрирано, ловно ( като порода и ако собственикът е ловец с ловен билет) или собственикът е инвалид, то НЕ се заплаща такса за кучето.

За първата година от поставянето на чипа, собственикът на кучето се освобождава от заплащане на таксата.

Собственик на куче, който не го регистрира в законовия срок се наказва с глоба в размер 20 лв. (чл.429 от ЗВД).

Последна промяна (Неделя, 05 Юни 2011 02:27)